ДЕФИНИЦИИ

 • Правила за приемлива употреба“ или „AUP“ означава политиката за приемлива употреба за Услугите: https://cloud.google.com/cloud/terms/aup.
 • „Акаунт“ означава акаунт на Клиента в Google Cloud Platform.
 • „Свързано лице“ означава, по отношение на всяка от страните, всяко образувание, което пряко или непряко контролира, се контролира от или е под общ контрол с тази страна.
 • „Споразумение“ означава Клиентското споразумение, сключено между Клауд Oфис и Клиента, заедно с всички приложения, допълнения, прикачени файлове, анекси и всякакви други приложения, изрично посочени в него, които са неразделна част от Клиентското споразумение.
 • „Приложение(я)“ означава всяко уеб приложение, създадено от Клиента с помощта на Услугите, включително всеки изходен код, написан от Клиента за използване с Услугите или хостван в Екземпляр.
 • „Клауд Oфис“ наричан още „Партньор“ означава Клауд Oфис EООД – дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър под единен идентификационен код (ЕИК) 205743223, със седалище и адрес на управление на адрес София, 1000, ул. Георги Бенковски 37, ет. 1, която действа като независим, неизключителен дистрибутор и/или доставчик на Услугите за клиенти в Централна и Източна Европа.
 • „Ангажирана покупка(и)“ означава ангажимент на Клиента да похарчи определена сума за използване на Услугите за определен период от време, независимо дали Клиентът използва тези Услуги или не.
 • „Ангажирани единици“ има значението, посочено в Конкретните условия за услугата.
 • „Поверителна информация“ означава информация, която едната страна разкрива на другата страна съгласно Споразумението и която е маркирана като поверителна или обикновено би се считала за поверителна информация при дадените обстоятелства. Тя не включва информация, която е разработена независимо от получателя, правомерно е предоставена на получателя от трета страна без задължения за поверителност или става публична без вина на получателя.
 • „Клиентски данни“  означава данни и друго съдържание под каквато и да е форма или носител, което се събира, изтегля или получава по друг начин, пряко или косвено от Клиента или Краен потребител от или чрез Продуктите. За избягване на всякакво съмнение, Данните на клиента включват информация, отразяваща достъпа или използването на Продуктите от или от името на Клиента или който и да е Краен потребител.
 • „Крайни потребители на клиенти“ означава лицата, на които Клиентът разрешава да използват Услугите, Приложението или Проекта.
 • „Обработка на данни и условия за сигурност“ означава актуалните към момента условия, описващи задълженията на Google за защита и обработка на данни по отношение на клиентските данни, както е посочено на: https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms 
 • „Документация“ означава документацията на Google (както може да бъде актуализирана от време на време) във формата, която обикновено се предоставя от Google на своите клиенти за използване с Услугите на https://cloud.google.com/docs/
 • „Такси“ означава (a) приложимите такси, посочени на http://cloud.google.com/skus , за всяка услуга минус приложимата отстъпка и TSS, и (b) всички приложими данъци.
 • „HIPAA“ означава Закона за преносимост и отчетност на здравното осигуряване от 1996 г., както може да бъде изменян от време на време, както и всички разпоредби, издадени съгласно него.
 • „Екземпляр“ означава екземпляр на виртуална машина, конфигуриран и управляван от Клиента, който работи в Услугите.
 • „Правен процес“ означава искане за разкриване на данни, направено съгласно закон, правителствена наредба, съдебно разпореждане, призовка, заповед, искане от държавен регулаторен орган или агенция или друго валидно правно разпореждане, правна процедура или подобен процес.
 • „Пакетна покупка“ означава ангажимент на Клиента да закупи определен пакет от Услугите за определен период от време, независимо дали Клиентът използва тези Услуги или не.
 • „Страна“ означава Клауд Oфис или Клиента поотделно.
 • „Страни“ означава Клауд Oфис и Клиента заедно.
 • „Проект“ означава групиране на изчислителни ресурси, съхранение и API ресурси за Клиента, чрез които Клиентът може да използва Услугите.
 • „Услуги“, наричани още „Продукти“, означава услугите, както са описани в Резюме на услугите (включително всички свързани API); и TSS.
 • „Резюме на услугите“ означава обобщението на услугите на https://cloud.google.com/terms/services , което може да се актуализира от време на време.
 • „Конкретни условия за услугата“ означава условията, които са специфични за всяка услуга на https://cloud.google.com/cloud/terms/service-terms . За целите на Споразумението терминът „Дистрибутор“ в Специфичните условия за услугата означава „Клауд Офис“.
 • „Софтуер“ означава всякакви инструменти за изтегляне, комплекти за разработка на софтуер или друг патентован компютърен софтуер, предоставен от Google във връзка с Услугите, който може да бъде изтеглен от Клиента, както и всички актуализации, които Google може да прави на такъв Софтуер от време на време.
 • „Суспендиране“ или „Спиране на достъпа“ означава деактивиране на достъпа до или използването на Услугите или компоненти на Услугите.
 • „Територия“ означава (a) територията във формуляра за регистрация на партньор, когато партньорът препродава услугата(ите) единствено като интегрирана в интегрираното решение на партньора, или (b) държавите, включени в списъка с територии, които са в рамките на региона в регистрацията на партньор когато Партньорът препродава Услугата(ите) самостоятелно или отделно от Интегрираното решение.
 • „Списък на териториите“ означава списъкът с държави на https://cloud.google.com/cloud-sales-list.
 • „TSS“ означава услугата за техническа поддръжка, предоставяна от Google на Клиента съгласно TSSG.
 • „Указания за TSS“ или „TSSG“ означава указанията на Google за услуги за техническа поддръжка, които са в сила към момента за Услугите. Указанията за TSS са на адрес https://cloud.google.com/terms/tssg/ (в услугите на Google Cloud Platform).
 • „URL Условия“ означава следните URL условия: AUP, Услуги, Такси, SLA, Специфични условия за услугата, Условия за обработка на данни и сигурност и Клиентски TSSG.


 

Правила и Условия

 • Тези Правила и Условия уреждат отношенията между Клауд Офис и Клиента във връзка с използването и закупуването на Услугите на Google.
 • Настоящите Общи условия са обвързващи за страните по Договора, което се удостоверява с техните подписи върху Договора. Настоящите Правила и Условия са неразделна част от Договора. Страни по Споразумението са Клауд Oфис и Клиентът. С подписването на Споразумението Клиентът изрично се съгласява да бъде обвързан и да спазва условията, описани тук.
 • Клиентът декларира и се съгласява, че не се изисква писмено приемане на настоящите Правила и Условия и Клиентът се счита за обвързан с Правилата и Условията по силата на Споразумението, сключено между Клауд Oфис и Клиента. Клиентът се счита за уведомен и обвързан от настоящите Общи условия от датата на подписване на Договора.
 • Клауд Oфис може да промени Правилата и Условията. В случай на промени Клауд Oфис ги публикува на сайта си cloudoffice.bg и ги изпраща на имейл адреса на Клиента. В случай, че Клиентът не възрази писмено срещу приемането на актуализираните Общи условия в рамките на 7 (седем) дни от получаване на уведомлението по имейл, те се считат за приети и обвързват Клиента.

УСЛУГИ НА GOOGLE CLOUD PLATFORM 

Клауд Oфис разпространява и препродава Услугите на Google Cloud Platform на Клиента и Клиентът може да използва Услугите съгласно условията и в съответствие с настоящите Правила и Условия и Споразумението, сключено между страните.

 

СРОК 

Първоначален срок. В зависимост от плащането на Такси от Клиента, първоначалният срок ще започне от датата на подписване на Споразумението и ще продължи за неопределен период, освен ако не бъде прекратен по-рано в съответствие с настоящите Правила и Условия. („Първоначалният срок“).

 

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

 • Използване. Клиентът ще плати всички Такси въз основа на: (a) използването на Услугите и TSS от Клиента; (b) всички избрани ангажирани единици; (c) всички избрани обвързани покупки; и/или (d) всички избрани Пакетни покупки. Измерването на Google за използването на Услугите от Клиента е окончателно. 
 • Фактуриране. Клауд Oфис ще фактурира Клиента ежемесечно за всички Такси, натрупани в края на текущия месец, консолидирани във всички Проекти в Акаунта на Клиента. Всяка фактура ще включва данни с достатъчно подробности, за да позволи на Клиента да потвърди закупените Услуги и свързаните с тях такси.
 • Плащане. Задължението на клиента да плати всички такси е неотменимо. Всички дължими плащания са в щатски долари или, ако са различни, във валутата, посочена във фактурата. Плащанията трябва да се извършват в съответствие с инструкциите във фактурата. 


 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

 • Административна конзола. Във връзка с използването на Услугите Клиентът ще има достъп до Административната конзола, чрез която Клиентът може да администрира Услугите.
 • Конкретни условия за услугата. Конкретните условия за услугата са включени чрез тази препратка в настоящите Общи Условия.
 • Споразумения за ниво на обслужване. Google ще предостави Услугите в съответствие с приложимото SLA (ако има такова). До степента, разрешена от закона, единствените средства за правна защита при непредоставяне на Услугите в съответствие с приложимото SLA са тези, посочени в SLA.


 

АКТУАЛИЗАЦИИ НА УСЛУГИТЕ И УСЛОВИЯТА

 • Промени в услугите.
 • Ограничения за промени. Google може да актуализира Услугите, при условие че актуализациите не водят до съществено намаляване на функционалността, производителността, наличността или сигурността на Услугите.
 • Прекратяване. Google ще уведоми Клиента най-малко 12 месеца преди преустановяване на която и да е Услуга (или свързана съществена функционалност), освен ако Google не замени такава преустановена Услуга или функционалност с съществено подобна Услуга или функционалност.
 • Промени в Условията. Google може да актуализира URL Условията, при условие че актуализациите не: (i) водят до съществено влошаване на цялостната сигурност на Услугите, (ii) разширяват обхвата или премахват каквито и да е ограничения върху обработката на Клиентски данни от Google, както е описано в Данните Условия за обработка и сигурност, или (iii) имат съществено неблагоприятно въздействие върху правата на Клиента съгласно URL Условията. Google ще уведоми Клиента за всякакви съществени актуализации на URL Условията.
 • Разрешени промени. Раздел 7.1 (Промени в Услугите) и Раздел 7.2 (Промени в Условията) не ограничават възможността на Google да прави промени, необходими за спазване на приложимото законодателство или за справяне с съществен риск за сигурността, или които са приложими за нови или предварителни за обща наличност Услуги или функционалност .


 

СОФТУЕР

 • Предоставяне на софтуер. Ако е приложимо, Google ще предостави Софтуер на Клиента и Клиентът може да използва Софтуера, предоставен от Google като част от Услугите.
 • Лицензионни условия на трети страни. Определени компоненти на Софтуера (включително софтуер с отворен код) може да са предмет на отделни лицензионни споразумения, които Google ще предостави заедно с тези компоненти.


 

СМЕТКИ

Клиентът трябва да има Акаунт, за да използва Услугите и е отговорен за информацията, която предоставя, за да създаде Акаунт, сигурността на своите пароли за Акаунта и за всяко използване на неговия Акаунт. Google няма задължение да предоставя множество акаунти на Клиента.

 

ПРОЕКТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Клауд Oфис ще създаде отделен(и) проект(и) за всеки клиент и може да позволи на клиентите да създават проекти. Един проект не може да се използва от или за множество клиенти (освен като част от интегрираното решение). Клауд Oфис ще гарантира, че всяко Приложение има материална стойност, независимо от Услугите.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Google може да предостави Документация в подкрепа на използването на Услугите от Клиента. Документацията може да посочва ограничения за това как могат да се изграждат Приложенията или как могат да се използват Услугите и Клиентите трябва да спазват тези ограничения.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ

 • Използване на услугите. Освен ако Google не даде изрично писмено съгласие, Клиентът няма и няма да позволява на трети страни под негов контрол да: (а) копират, променят, създават производна работа на, извършват обратно инженерство, декомпилират, превеждат, разглобяват или по друг начин се опитват да извлекат който и да е или целият изходен код на Услугите (при спазване на раздел 8.2 (Лицензионни условия на трети страни) по-горе и освен доколкото такова ограничение е изрично забранено от приложимото законодателство); (b) да създадете множество Приложения, Акаунти или Проекти, за да симулирате или действате като едно Приложение, Акаунт или Проект (съответно) или по друг начин да осъществявате достъп до Услугите по начин, предназначен да избегне начисляването на Такси; (c) освен ако не е посочено друго в Специфичните условия за услугата, да използвате Услугите, за да управлявате или активирате телекомуникационна услуга или във връзка с което и да е Приложение, което позволява на Крайните потребители на Клиента да осъществяват повиквания или да получават повиквания от всяка обществена комутируема телефонна мрежа; или (d) достъп до или използване на Услугите: (i) за създаване, предаване, обработка или съхраняване на каквито и да било Клиентски данни, които са предмет на Правилата за международен трафик на оръжия, поддържани от Държавния департамент, (ii) от името или за в полза на всяко образувание или лице, на което е законно забранено да използва Услугите, или (iii) да предава, съхранява или обработва защитена здравна информация (както е определено в HIPAA) (освен ако и двете страни не изпълнят HIPAA BAA).
 • Бенчмаркинг. Клиентът няма право да разкрива директно или чрез трета страна резултатите от каквото и да е сравнително тестване или тестване за съвместимост, бенчмаркинг или оценка (всеки „Тест“) на Услугите, освен ако разкриването не включва цялата информация, необходима на Google или трета страна за копиране Тестът. Ако Клиентът проведе или нареди на трета страна да проведе Тест на Услугите и разкрие резултатите директно или чрез трета страна, тогава Google (или трета страна, насочена от Google) може да проведе Тестове на продуктите или услугите на Клиента (ако Клиентът или насочена от клиента трета страна е провела теста на услугите). Google може да разкрие резултатите от всеки такъв Тест на продукти или услуги на Клиент (което разкриване ще включва цялата информация, необходима на Клиента или трета страна за възпроизвеждане на Теста).


 

СЪОТВЕТСТВИЕ

 • Клиентът трябва: (i) да гарантира, че използването на Услугите (включително използване от крайни потребители на Клиента) е в съответствие със Споразумението и настоящите Правила и Условия, включително AUP; (ii) да положи разумни от търговска гледна точка усилия за предотвратяване на неоторизирано използване на Услугите и за прекратяване на всяко неразрешено използване; и (iii) незабавно да уведоми Google за всяко неразрешено използване на или достъп до Услугите, за което Клиентът узнае.
 • Клиентът носи отговорност за всякакви нарушения на AUP, Специфичните условия за услугата или Раздел 12 (Ограничения), във всеки случай причинени от Клиент (и крайни потребители на Клиент), Данни на Клиент, Приложения или Проекти. Google си запазва правото да преглежда приложенията, проектите и клиентските данни за съответствие с AUP, когато Google основателно смята, че приложенията, проектите или клиентските данни (както е приложимо) не отговарят на AUP.


 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 • Условия за обработка на данни и сигурност. Условията за обработка на данни и сигурност са включени чрез това позоваване в настоящите Правила и Условия.
 • Съгласие за обработка. Клиентът трябва да получи и поддържа всички необходими съгласия, необходими за разрешаване на обработката на клиентски данни съгласно Споразумението и настоящите Правила и Условия.


 

ДАННИ ЗА КЛИЕНТА; ОБРАТНА ВРЪЗКА

 • Използване на клиентски данни. Google ще има достъп или ще използва Клиентските данни само за предоставяне на Услуги на Клиента и няма да ги използва за никакви други продукти, услуги или реклами на Google.
 • Услуги Обратна връзка. Ако Клиентът предостави обратна връзка на Google, тогава Google и нейните филиали могат да използват тази обратна връзка без ограничения и без задължения към Клиента.


 

СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Освен ако не е изрично посочено, нито Споразумението, нито настоящите Правила и Условия предоставят на никоя от страните каквито и да е права, подразбиращи се или други, върху съдържанието на другата страна или която и да е интелектуална собственост на другата страна. Между страните, Клиентът притежава всички права на интелектуална собственост върху клиентските данни и приложението или проекта (ако е приложимо), а Google притежава всички права на интелектуална собственост върху услугите и софтуера.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

 • Прекратяване на използването на услугите. Клиентът може да спре да използва Услугите по всяко време.
 • Премахване на проект. Google си запазва правото да премахва Проекти за неактивност с 30-дневно предизвестие, ако за период над 180 дни такъв Проект няма: (a) активна виртуална машина или ресурси за съхранение, (b) свързани приложения, които обслужват всякакви заявки ; и (c) не е начислил такси за услуги.
 • Нарушения на AUPСпиране от Клауд Oфис. Ако Клауд Oфис разбере, че някое Приложение, Проект или Данни от Клауд Oфис нарушава AUP, Клауд Oфис незабавно ще спре достъпа на Приложението, Проекта или Клиента и/или ще премахне съответните Данни от Клауд Oфис или (ако е приложимо).
 • Нарушения на AUP – спиране от Google. Ако Клауд Oфис не успее да спре или премахне, както е посочено в раздел 17.3 по-горе, или ако Google разбере, че използването на Услугите от Клиента или който и да е краен потребител на Клиент не е в съответствие с AUP, Google ще уведоми Клиента за такова нарушение, като поиска този Клауд Офис коригира нарушението. Google може да спре изцяло или частично използването на Услугите от Клиента, ако: (a) Клиентът не успее да коригира такова нарушение в рамките на 24 часа от искането, или (b) ако по друг начин приложимото законодателство изисква от Google да предприеме действия.
 • Спешни проблеми със сигурността. Въпреки гореизложеното Google може незабавно да спре използването на Услугите от Клиента, ако е необходимо за спазване на закона или защита на Услугите или инфраструктурата на Google, поддържаща Услугите.
 • Ограничения на спирането. Всяко спиране съгласно този раздел 17 (Прекратяване/спиране на услуги) ще бъде в минималната степен и за най-краткия период, необходим за разрешаване на причината за спирането, и Google ще предостави на Клиента известие за причината за спирането без неоправдано забавяне, доколкото законово разрешено.


 

ОТНОШЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 • Клауд Oфис и Google са независими изпълнители и Клауд Oфис не е агент или партньор на Google или в съвместно предприятие с Google.
 • Google е обработващ, а Клиентът е администратор на такива данни, тъй като термините „администратор“, „обработван“, „обработващ“ и „лични данни“ имат значението, дадено в Европейското законодателство за защита на данните. 
 • Google и/или Клауд Oфис няма да носят отговорност за никакви щети, независимо дали са преки, непреки, случайни или последващи, произтичащи от разпространението и препродажбата на Услугите на Клиента от Клауд Oфис.
 • Google не дава и изрично се отказва от всякакви гаранции по отношение на Услугите от името на Google, в пълната степен, разрешена от приложимото законодателство, включително гаранции за продаваемост, годност за конкретна употреба и ненарушение. 


 

ПОЛИТИКА ЗА АВТОРСКИ ПРАВА

Клиентът потвърждава и приема, че Google предоставя информация, за да помогне на притежателите на авторски права да управляват своята интелектуална собственост онлайн, но Google не може да определи дали нещо се използва законно или не без тяхното участие. Google отговаря на известия за предполагаемо нарушаване на авторски права и закрива акаунти на многократни нарушители в съответствие с процеса в Закона за авторското право в цифровото хилядолетие на САЩ. Ако Клиентът смята, че някой нарушава авторските права на Клиента и иска да уведоми Google, Клиентът може да намери информация относно изпращането на известия и политиката на Google относно отговарянето на известия на http://www.google.com/dmca.html .

 

УСЛУГИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

 • Клиентът потвърждава, че Google може да предоставя техническа поддръжка директно на Клиента в съответствие с Услугата TSSG, приложима за всяка Услуга и както може да бъде посочено по друг начин във всяко споразумение между Клиента и Google. 
 • Поддръжката съгласно TSSG ще се предоставя само в или до приложимата територия за всяка услуга.


 

ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

 • Клиентът потвърждава и приема, че по отношение на използването на Услугите всички ангажименти, обезщетения и други Правила и Условия са поети директно от Google към Клиента в съответствие с Общите условия на Google. За избягване на всякакви съмнения, КЛАУД OФИС НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ СЕ, ЗАКОНОВИ ИЛИ ДРУГИ, КЪМ КЛИЕНТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО КАКВИТО И ДА Е КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ.
 • ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, НИТО КЛАУД OФИС, НИТО GOOGLE ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВА ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ЗАГУБА НА ДАННИ, ПОВРЕДА В МЕХАНИЗМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА ИЛИ НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ ЦЕЛОСТНИ ЩЕТИ НА ВСЯКАКВА ВИД (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ), НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕТО, ДАЛИ В ДОГОВОР, ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), ОБЕСПЕЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГО, ДОРИ АКО СА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ НА КЛАУД OФИС СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО НЯМА ДА НАДВИШАВА СУМИТЕ, ДЕЙСТВИТЕЛНО ПЛАТЕНИ ОТ КЛИЕНТА НА КЛАУД OФИС ПО ОТНОШЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ.
 • Обезщетение. Клиентът потвърждава и приема да спазва и спазва правилата на Google по отношение на задълженията за обезщетение съгласно Общите условия на Google Cloud Platform. 


 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 • Прекратяване поради нарушение. Всяка от страните може да спре или прекрати Споразумението поради нарушение, ако: (i) другата страна е в съществено нарушение на Споразумението и настоящите Правила и Условия и не успее да отстрани това нарушение в рамките на 30 дни след получаване на писмено уведомление; (ii) другата страна преустанови своите бизнес операции или стане обект на производство по несъстоятелност и производството не бъде прекратено в рамките на 90 дни; или (iii) другата страна е в съществено нарушение на Споразумението и тези Правила и Условия повече от два пъти, независимо от отстраняването на такива нарушения. Ако Клауд Oфис разбере, че Клиентът участва в незаконни или измамни търговски практики или каквото и да е друго поведение, забранено от Споразумението и настоящите Правила и Условия, Клауд Oфис може да прекрати Услугите за Клиента в допълнение към прекратяването на Споразумението за нарушение съгласно този Раздел.
 • Прекратяване за удобство. Клауд Oфис може да прекрати Споразумението след 90 дни предварително писмено предизвестие.
 • Ефект от прекратяването. Ако Договорът изтече или бъде прекратен, тогава: (i) правата, предоставени от едната страна на другата, ще престанат; (ii) независимо от Раздел 5.2, всички Такси, дължими от Клиента на Клауд Oфис, се дължат незабавно след получаване на окончателната фактура; (iii) Клиентът ще изтрие Софтуера, всяко Приложение или Проект и Клиентски данни; и (iv) при поискване всяка страна ще положи разумни от търговска гледна точка усилия, за да върне или унищожи поверителната информация на другата страна.


 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 • Защита на поверителна информация. Получателят на поверителна информация няма да разкрива тази информация, освен на филиали, служители, агенти, подизпълнители или професионални съветници (общо „Представители“), които трябва да я знаят и които са се съгласили писмено (или в случай на професионални съветници са по друг начин обвързан), за да го запазите поверителен. Получателят ще използва и гарантира, че неговите Представители използват получената Поверителна информация само за упражняване на права и изпълнение на задължения по Споразумението, като същевременно полага разумни грижи, за да я запази поверителна.
 • Разкриване на поверителна информация. При спазване на този раздел една от страните може да разкрие поверителната информация на другата страна (i) съгласно правен процес или (ii) с писменото съгласие на другата страна.
 • Уведомление. Преди Страната да разкрие Поверителната информация на другата Страна съгласно Правен процес, разкриващата Страна ще уведоми незабавно другата Страна, но няма да бъде дадено известие преди такова разкриване, ако разкриващата Страна е информирана, че е законово забранено да дава известие или че съдебният процес се отнася до изключителни обстоятелства, включващи опасност от смърт или сериозно физическо нараняване на което и да е лице.
 • Опозиция . Всяка страна ще сътрудничи на разумните искания на другата страна, свързани с усилията за противопоставяне на разкриването на поверителна информация на другата страна.


 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • Натрупани задължения. Всички натрупани и неплатени Такси и условията на Раздел 12.2 (Сравнителен анализ), Раздел 15.2 (Обратна връзка за услугите), Раздел 21 (Отговорност и обезщетение), Раздел 22.3 (Ефект от прекратяването), както и задълженията на Клиента да плати всички дължими и платими суми съгласно Споразумението остава в сила след изтичане или прекратяване на Споразумението.
 • Общи. Ако някоя от разпоредбите на Споразумението или настоящите Общи условия се окаже неприложима или невалидна, тази разпоредба ще бъде ограничена или премахната до минималната необходима степен, така че Споразумението и настоящите Правила и Условия да останат в противен случай в пълна сила и действие и изпълними . Двете страни се съгласяват, че Споразумението заедно с настоящите Правила и Условия е пълната и изключителна декларация за взаимното разбирателство между страните и замества и отменя всички предишни писмени и устни споразумения, съобщения и други договорености, свързани с предмета на Споразумението, включително всяко предварително споразумение за неразкриване или оценка между страните и че всички откази и промени трябва да бъдат в писмена форма, подписана от двете страни, освен ако не е предвидено друго тук. Клауд Oфис не носи отговорност за прекъсвания на Услугите или неизпълнение в резултат на непреодолима сила, включително природни бедствия, трудови смущения, неизпълнение от страна на подизпълнители или доставчици, закъснения или повреди на телекомуникациите, метеорологични условия, война, тероризъм, епидемии, правителствени или съдебни поръчки или друга причина извън разумния контрол на Клауд Oфис. Неспособността на Клауд Oфис да упражни или наложи което и да е право или разпоредба на Споразумението и настоящите Правила и Условия не означава отказ от това право. При всяко действие или производство за налагане на права съгласно Споразумението и настоящите Правила и Условия, спечелилата страна ще има право да възстанови разходите и адвокатските хонорари. Всяко заглавие, надпис или заглавие на раздел, съдържащи се тук, е само за удобство и по никакъв начин не дефинира или обяснява раздел или разпоредба. Всички термини, дефинирани в единствено число, ще имат едно и също значение, когато се използват в множествено число, където е подходящо и освен ако не е посочено друго. Всяко използване на термина „включително“ или негови варианти в Споразумението и настоящите Правила и Условия ще се тълкува като последвано от фразата „без ограничение“. 
 • Електронен подпис. Всички документи могат да бъдат подписани и електронно с електронен подпис в съответствие с разпоредбите на чл. 3, параграфи 10, 11 и 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014. Страните се съгласяват, че подписите, изпълнени по електронен път, ще имат правната сила на саморъчен подпис съгласно чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните доверителни услуги на Република България. 
 • Забележки. Всички уведомления по Споразумението ще бъдат в писмен вид на информацията за контакт, посочена в Споразумението, и ще се считат за надлежно изпратени при получаване, ако бъдат доставени лично; когато получаването е електронно потвърдено, ако се предава по имейл; в деня след изпращането, ако е изпратено за доставка на следващия ден от призната услуга за доставка през нощта; и при получаване, ако се изпраща с препоръчана поща, се изисква обратна разписка.

Приложим закон и юрисдикция.

 Споразумението и настоящите Общи условия се уреждат от законите на Република България без оглед на принципите на стълкновението на закони. Всички спорове, свързани с това Споразумение, са предмет на изключителната юрисдикция на българските съдилища.